Miljöfarlig verksamhet, Arbetsmiljöfrågor & Ledningssystem

Både Miljöfarlig verksamhet och Arbetsmiljöarbete kräver kunskap om vad i verksamheten som kan ge arbetsmiljö- och/eller miljöproblem.


Miljöfarlig verksamhet

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

 • Upprätta handlingar för anmälan av miljöfarlig verksamhet
 • Upprätta kompletta ansökningar med MKB och efterfrågade fördjupningar vid tillståndsärenden
 • Bullerutredning, luftberäkning, recipientbedömning, naturinventering, kulturarvsanalyser och landskapsanalyser med mera
 • Social konsekvensbeskrivning (SKB), barnkonsekvensanalys och hållbarhetsbedömning.
Arbetsmiljö
För arbetsmiljöarbete är det viktigt med vilken ansvarsfördelning som gäller för medarbetare och chefer. Genom ett lagstadgat systematiskt arbetsmiljöarbete främjas en god arbetsmiljö. I samtliga fall är en verksamhet hjälpt av fungerande verksamhetsledningssystem för att leda och styra arbete med bl.a. kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
 • Arbetsmiljölagstiftning
 • BAS-P/BAS-U
 • Externt arbetsmiljöstöd/Extern arbetsmiljösamordnare
 • Olycksutredningar
 • ISO 45001 Arbetsmiljöledning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbedömningar
 • SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Due diligence – Health & Safety
 • Kemikaliehantering

Ledningssystem
Våra konsulter har stor erfarenhet av att införa ledningssystem för olika standarder eller integrerade ledningssystem i de flesta typer av organisationer och branscher. Konsulterna kan också erbjuda utbildning inom ledningssystem och revision, vilket medverkar till att underlätta med att införa, förvalta eller utveckla ert ledningssystem på ett effektiv och värdeskapande vis.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
 • att införa ledningssystem för bl.a. ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem och ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem.
AdvocoTox AB, Cecilia Clemedson
Danderyds Campus, Mörby C 6 tr, 182 31 Danderyd
Mobil: 0706-01 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se - www.advocotox.se 


EVEMA Miljö & Kemi AB, Eva-Marie Nydahl
Stora Askensväg 16, 183 65 Täby
Tel: 08-756 40 95 - Fax: 08-756 40 95 - Mobil: 0707-97 22 74
em@evema.se; info@evema.se - www.evema.se

Future Competence Sweden AB, Thomas Ullhamre
Box 531, 581 06 Linköping
Tel: 013-13 79 00 - Fax: 013-13 79 00 - Mobil: 0707-10 99 00
thomas.ullhamre@futurecompetence.se - www.futurecompetence.se

Kimikos Konsult AB, Helena Schmidt
Tennisvägen 14, 168 41 Bromma
Mobil: 0768-84 49 13
helena.schmidt@kimikoskonsult.se - www.kimikoskonsult.se


PALAB AB, Jaromir Korostenski
Strandplanen 36, 293 39 Olofström
Mobil: 0708-15 78 99
jaromir.korostenski@palab.se - www.palab.se

Ramboll Sweden AB, Ann Martens
Lokgatan 8, 211 20 Malmö
Tel: 010-615 54 47 - Fax: 010-615 20 00 - Mobil: 0705-90 54 47
ann.martens@ramboll.se - www.ramboll.se 


Syska Voskian Consulting,  Jytte Marie Syska
Tovelillevej 81A, DK 2300 København
Mobil: +45 61 46 59 66
contact@sysvoskconsulting.com - www.sysvoskconsulting.com


Toxicology Knowledge Team Sweden AB, Eva-Lena Glämsta
Biovation Park, Forskargatan 20, 151 36 Södertälje
Tel: 070-009 00 76, 072-553 37 99
eva-lena.glamsta@tktsweden.com – www.tktsweden.com