Biocidprodukter & Växtskyddsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Ett bekämpningsmedel kan vara antingen ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt beroende på vilket användningsområde det har.
(på bilden: havstulpaner)
Biocidprodukter
Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. De biocidprodukter som verkar på kemiskt eller biologiskt sätt omfattas av biocidlagstiftningen ((EG) nr 528/2012 och Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel). Det kan till exempel vara desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg. Biocidprodukter som däremot verkar på ett fysiskt eller mekaniskt sätt omfattas inte av reglerna för biocider.

Verksamma ämnen som används i biocidprodukter måste vara godkända inom EU innan de får släppas ut på marknaden. För att ett verksamt ämne ska kunna godkännas, måste det utvärderas med avseende på effektivitet och påverkan på hälsa och miljö. När de verksamma ämnena sedan är godkända måste även biocidprodukter som innehåller ämnena godkännas.

Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter regleras i EU:s biocidförordning och under en övergångsperiod även i nationell rätt. Huvudregeln är att biocidprodukter ska vara godkända för att få tillhandahållas på marknaden och användas. Upprättande av ansökningshandlingar är ett omfattande arbete och kräver särskild kompetens.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
Verksamt ämne:
 • Ansökan om godkännande av nytt verksamt ämne enligt Biocidförordningen 528/2012

Biocidprodukter:
 • Upprättande av olika typer av ansökningar om godkännande av biocidprodukter enligt Biocidförordningen 528/2012:
 • Nationellt produktgodkännande
 • Ömsesidigt erkännande
 • Unionsgodkännande
 • Godkännande av produktfamilj
 • Förenklat förfarande för produktgodkännande
 • vilket innefattar bl.a. insamling av information, Säkerhetsdatablad, etiketter, exponeringsscenarier och riskbedömningar, utvärdering av om ansökan är komplett, föreslå plan för testning, upprättande av ansökningshandlingar, sammanställning av dossier i IUCLID, sammanläggning av dossier i R4BP.

Övriga tjänster
 • Upprättande av nationella ansökningar om godkännande eller registreringar av biocidprodukter i Sverige enligt nationell lagstiftning
 • Ansökan om upptag på artikel 95-listan
 • Märkning enligt EU:s Biocidförordning och svensk lagstiftning
 • Utredning om gränsdragningsproblematik t.ex. om ditt ämne eller din produkt omfattas av biocidlagstiftningen
 • Uppfylla lagkraven för biocider i varor, t.ex. att varorna bara innehåller biocider som är tillåtna och att varorna är märkta på rätt sätt.

Växtskyddsmedel
Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden regleras av EU förordning (EG) nr 1107/2009 och Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.
Växtskyddsmedel måste vara godkända för att få sättas på marknaden. Godkännandeförfarandet är ett omfattande arbete och kräver särskild kompetens. Ett växtskyddsmedel kan dock bara godkännas nationellt om det verksamma ämnet i medlet först är godkänt inom EU.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

Verksamt ämne:
 • Ansökan om godkännande av nytt verksamt ämne enligt Växtskyddsmedelsförordningen 1107/2009

Växtskyddsmedelsprodukt:
 • Upprättande av olika typer av ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel enligt Växtskyddsmedelsförordningen 1107/2009:
 • Nytt produktgodkännande
 • Förnyat produktgodkännande
 • Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde – UPMA Parallellhandelstillstånd
 • Tillstånd för forskning och utveckling
 • Ansökan om dispens vid nödsituation
 • Märkning enligt EU:s Växtskyddsförordning och svensk lagstiftning 

AdvocoTox AB, Cecilia Clemedson
Danderyds Campus, Mörby C 6 tr, 182 31 Danderyd
Mobil: 0706-01 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se - www.advocotox.se 

Future Competence Sweden AB, Thomas Ullhamre
Box 531, 581 06 Linköping
Tel: 013-13 79 00 - Fax: 013-13 79 00 - Mobil: 0707-10 99 00
thomas.ullhamre@futurecompetence.se - www.futurecompetence.se


Ramboll Sweden AB, Ann Martens
Lokgatan 8, 211 20 Malmö
Tel: 010-615 54 47 - Fax: 010-615 20 00 - Mobil: 0705-90 54 47
ann.martens@ramboll.se - www.ramboll.se 

Scandinavian Regulatory Services AB, Ann-Cathrin Jareman
Svärdvägen 3B, 182 33 Danderyd
Tel: 08-5447 6799 - Mobil: 0790-061 357
anki@srs.se - www.srs.se


Toxicology Knowledge Team Sweden AB, Eva-Lena Glämsta
Biovation Park, Forskargatan 20, 151 36 Södertälje
Tel: 070-009 00 76, 072-553 37 99
eva-lena.glamsta@tktsweden.com – www.tktsweden.com