Klassificering och märkning/säkerhetsdatablad

CLP är navet i den nya eurospeiska kemikalielagstiftningen. CLP är direkt kopplad till flera andra EU-lagstiftningar med avseende på egenskaper hos kemiska ämnen och blandningar.
Vi erbjuder en rad tjänster inom området, se nedan.

  • Klassificering av kemiska ämnen och blandningar enligt gällande lagstiftning.
  • Märkning av  kemiska ämnen och blandningar och biotekniska organismer.
  • Framtagande av säkerhetsdatablad från receptur eller från befintliga säkerhetsdatablad.
  • Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister.
  • Anmälan till Giftinformationscentralen.
  • Klassificering av farligt avfall.