Reach

Reach-förordningen reglerar huvudsakligen import och utsättande av ämnen på marknaden. Ett avsnitt reglerar säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladen har vi valt att lägga under punkt 2. Klassificering och märkning / säkerhetsdatablad.
Då Reach-förordningen är mycket omfattande och delvis ganska komplicerad, är det ofta svårt för ett enskilt företag att själv ha den kompetensen.
Konsultföreningen kan erbjuda en rad tjänster inom ramen för Reach-förordningen, se nedan.

  • Anmälan/registrering av ämnen,
  • Upprättande av registreringsuppgifter, insamlande och utvärdering av information, upprättande av dossier, inrapportering i IUCLID6 etc.
  • Upprättande av kemikaliesäkerhetsrapport
  • Tillståndansökan för särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen