Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som kan ge en påverkan på miljön eller människors hälsa på ett negativt sätt, är reglerade. Beroende på graden av påverkan ökar kraven i lagstiftningen.
Det är i regel nödvändigt att ha tillgång till erforderlig kompetens för att möta kraven.
Vi kan erbjuda ett antal tjänster inom området, se nedan.

Anmälningsskyldiga och tillståndspliktiga företag

 • Upprättande av ansökningar för tillstånd till miljöfarlig verksamhet, framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar etc.
 • Stöd när det gäller kontroll av verksamheten.
 • Genomförande av periodisk besiktning.
 • Upprättande av miljörapport.

Egenkontroll

 • Upprättande av rutiner för egenkontroll.
 • Upprättande av kemikalieförteckningar.
 • Granskning av säkerhetsdatablad.
 • Stöd i produktval och produktutveckling.
 • Riskbedömningar.
 • Lagbevakning.
Farligt avfall
 • Stöd till företag som hanterar farligt avfall
Resursstöd
 • Vi kan fungera som sammankallande i företagets kemikalieråd/kemikaliegrupp, miljöchef för mindre och mellanstora företag.
 • Vi kan bistå företaget vid olika typer av tredjepartrevisioner och myndighetskontakter.