Utbildning

Utbildning av personal är direkt kopplad till hur framgångsrikt företagets arbetsmiljö- och miljöarbete är.
Vi kan genomföra utbildning inom ett flertal områden, såväl övergripande utbildningar för större personalgrupper som specifika utbildningar för särskild personal. I regel är utbildningarna skräddarsydda för det enskilda företaget, se nedan.

Listan nedan är inte uttömmande, utan ger endast exempel på områden / lagstiftning inom vilka vi kan genomföra utbildning:
  • Reach
  • CLP (klassificering och märkning)
  • Säkerhetsdatablad
  • Miljöbalken
  • Transport av farligt gods
  • Säkerhetsrådgivare
  • Riskbedömning
  • Allmän kemikaliehantering
  • Miljöanpassad upphandling