Om Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker

Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker bildades i mitten av 1980-talet. Det är en intresseförening, bestående av konsulter, vars syfte är att hjälpa företag att uppfylla de krav som finns i olika lagstiftningar rörande kemikalier, kosmetiska produkter och miljö. Vi hjälper företag att sträva mot en hållbar utveckling genom att analysera vilken hälso- och miljöpåverkan verksamheten innebär och ge förslag på lämpliga åtgärder för att minimera denna.

Vi hjälper kunden bland annat genom att:
- Ge råd om rutiner för en säker och effektiv kemikaliehantering ur både hälso- och miljösynpunkt; från val av produkter vid inköp till avfallshantering.
- Hjälpa till att uppfylla de lag- och informationskrav som finns gällande hantering av kemiska ämnen och blandningar (t.ex. utarbeta säkerhetsdatablad och märkning, transport av farligt gods, utföra toxikologiska och ekotoxikologiska utvärderingar, riskbedömningar m.m.).
- Upprätta ansökningar om tillstånd t.ex. gällande miljöfarlig verksamhet och godkännande av bekämpningsmedel.
- Ge stöd vid produktutveckling i hälso- och miljöanpassad riktning.- Utföra säkerhetsbedömningar av kosmetiska produkter.
- Erbjuda utbildning.

Styrelsen 2021

Ann Martens
Ramböll Sweden AB
Ordförande
 
Cecilia Clemedson
AdvocoTox AB
Kassör
 
Barbro Ingemarsson
Abies miljökonsult
Sekreterare
 
Erwin Theelen
Tenviro
Ledamot
 
Eva-Lena Glämsta
Toxicology Knowledge Team
Sweden AB
Ledamot
 

Kompetens och erfarenhet

De enskilda konsulterna i föreningen ska:
- ha en naturvetenskaplig högskoleutbildning samt arbetslivserfarenhet från föreningens verksamhetsområde, eller minst fem års erfarenhet av hälso- och miljöarbete från industri, myndighet eller annan verksamhet,
- arbeta professionellt som konsult med kemiska miljö- och hälsorisker,
- arbeta med kemiska miljö- och hälsorisker på ett sådant sätt att det främjar föreningens syften.

Vid ansökan om medlemsskap görs en granskning av ansökan utifrån ovanstående kriterier. I övrigt ansvarar föreningen inte för de enskilda konsulternas lämplighet och kompetens.